W dniu 09 czerwca 2015r. odbyło się VIII Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,   na którym delegaci po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2014r;
  2. sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2014r.;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
  4. informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego absolutorium za 2014rok.

VII Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego odbyło się 23 lutego 2015r. w Sobótce.

Na posiedzeniu powołano Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Komisję Rewizyjną, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Członka do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a także  podjęto uchwałę w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku.

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz uczestniczył w pracach Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, który zorganizowany został w Strzelinie.

W trakcie Konwentu Starosta Głogowski jako Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim, Wicewojewodą Dolnośląskim Ewą Mańkowską , Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim – przy udziale Przewodniczącego Konwentu Starostów Piotra Lecha – podpisali List Intencyjny w sprawie finansowania prowadzonych prac nad tworzeniem programów powiatowych dotyczących tworzenia nowoczesnej bazy danych geodezyjnych i informatyzacji już istniejących zasobów.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał zgodę  Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na rozszerzenie Projektu ZSIN – Faza I o kolejne 6 powiatów z województwa dolnośląskiego: średzki, kłodzki, lubiński, oleśnicki, trzebnicki, strzeliński.