Cele Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zostały określone w §7 Statutu Związku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.04.2013r. pod poz.2631, który brzmi:

 Celem Związku jest:

  1. tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali;
  2. przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej;
  3. założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
  4. informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku”.