Celem głównym projektu PEUG jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno – kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację zadań:

  • Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do e – usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, dostępu do informacji przestrzennej Powiatów Dolnośląskich poprzez budowę i wdrożenie Portali Obsługi Klienta oraz promocje zbudowanych rozwiązań elektronicznych;
  • Usprawnienie procesów związanych z udostępnieniem danych PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie powiaty;
  • Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz dotyczących: sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych Powiatów Dolnośląskich;
  • Podniesienie efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej i sieciowej;
  • Podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych przestrzennych poprzez doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę bazodanową;
  • Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług.

 

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez wdrożenie mechanizmów i narzędzi w ramach jednolitych Portali Obsługi Klienta zintegrowanych ze zmodernizowanymi systemami dziedzinowymi, ukierunkowanych na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniających jednocześnie rozwój adresowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych grup interesariuszy usług elektronicznych. Ponadto istotnym elementem leżącym u podstaw budowy nowych rozwiązań teleinformatycznych będzie pozyskanie narzędzi do racjonalnego i efektywnego prowadzenia, zarządzania i kontrolowania numerycznych zbiorów danych przestrzennych, udostępnienie aktualnej informacji w połączeniu z wykorzystaniem e-usług i komunikacji elektronicznej.