Rezultatem realizacji Projektu będzie:

  • Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 23 JST za pomocą platformy usługowej projektu;
  • Podniesienie jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa, ukierunkowane na zapewnianie ich interoperacyjności;
  • Wzrost wymiany danych elektronicznych zgodnie z KRI pomiędzy 23 JST i potencjalnymi odbiorcami Projektu;
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników 23 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego;
  • Podniesienie świadomości odbiorców zewnętrznych (grup interesariuszy) oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 23 JST;
  • Wsparcie świadczenia w sposób zautomatyzowany e-usług w każdej JST objętej Projektem poprzez wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta oraz modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych.