Podstawowymi źródłami finansowania Projektu będą:

  1. wydatki kwalifikowalne 51 273 869, 29 zł
  • dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne: 43 582 788,92 zł;
  • wkład własny Wnioskodawcy i Partnerów (budżety powiatów): 7 691 080, 37 zł.
  1. wydatki niekwalifikowalne 238 532, 58 zł.

 

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne