W dniu 09 czerwca 2015r. odbyło się VIII Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,   na którym delegaci po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2014r;
  2. sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2014r.;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
  4. informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego absolutorium za 2014rok.