Cele Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zostały określone w §7 Statutu Związku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.04.2013r. pod poz.5362, który brzmi:

 §7 Celem Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest:

1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

2)tworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),

3)informatyzacja zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.