24 lutego 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego: Jarosław Dudkowiak, pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, podpisali Umowę o dofinansowanie projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG, w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1.E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne; E-usługi i otwarte zasoby publiczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 51 512 401, 87 zł.

W okresie od 22 czerwca 2016r. – 7 lipca 2016r.,  biuro związku będzie czynne w dniach:

poniedziałek, środa w godz.: 7.30 – 9.00

piątek w godz.: 14.00 – 15.30

W dniu 20 czerwca 2016r. odbyło się XI Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,   na którym delegaci po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2015r;
  2. sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2015r.;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
  4. informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego absolutorium za 2015rok.

Informujemy, że Biuro Związku Powiatów Województwa Dolnośląkiego od dnia 06 czerwca 2016r., będzie czynne:

poniedziałek, środa w godz, 7.30 – 11.30

wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 13.00