W dniu 20 czerwca 2016r. odbyło się XI Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,   na którym delegaci po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2015r;
  2. sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2015r.;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
  4. informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego absolutorium za 2015rok.