Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał zgodę  Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na rozszerzenie Projektu ZSIN – Faza I o kolejne 6 powiatów z województwa dolnośląskiego: średzki, kłodzki, lubiński, oleśnicki, trzebnicki, strzeliński.

Projekt jest realizowany przez Głównego Geodetę Kraju przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Beneficjentem jest Główny Geodeta Kraju. Termin realizacji projektu upływa 31 marca 2015r., a całkowity koszt realizacji wynosi 66 mln PLN.

W toku projektu zostaną przygotowane systemy do prowadzenia EGiB, do zasilania ZSIN oraz dane EGiB w 52 powiatach biorących udział w projekcie ZSIN – Faza I, poprzez ich modernizację.

W ramach współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, dnia 7 stycznia 2014 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju – Kazimierzem Bujakowskim a Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu ZPWD – Rafaela Rokaszewicza oraz Starostwami: Jaworskim, Milickim, Oławskim, Świdnickim, Wołowskim, Kamiennogórskim, Ząbkowickim.

Koszt realizacji zadań ujętych w Porozumieniu wynosi 3 877 600,00 zł, ze środków przeznaczonych na realizację projektu ZSIN – Faza I.

W dniu 30 czerwca 2014r. odbyło się V Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, na którym delegaci po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2013r;
  2. sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2013r.;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
  4. informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego absolutorium za 2013rok.

Witamy na naszej stronie w tym miejscu będziemy dodawać aktualne wydarzenia i materiały dotyczące Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.